Spotkanie organizacyjne z liderem, ekspertami i koordynatorami SCWEW w Lublinie

W Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin odbyło się spotkanie z liderem, ekspertami i koordynatorami utworzonego na terenie Lublina Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Jest to jeden z 23 Centrów powstałych w Polsce i 3. w województwie lubelskim.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Podczas spotkania m.in. omówiono główne założenia Centrum, jego rolę w procesie funkcjonowania szkół oraz zasady rozliczania projektu. Przedstawiono także lidera, grupę ekspertów i koordynatorów, którzy przez najbliższe 20 miesięcy będą realizować zadania wynikające z funkcjonowania SCWEW. Projekt o wartości 944 410,00 zł realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą mają za zadanie podkreślić specjalistyczny wymiar szkolnictwa specjalnego i wzmocnić jego rolę w oświacie poprzez wykorzystanie kompetencji i umiejętności specjalistów ze szkół specjalnych, którzy będą wspierać nauczycieli, rodziców i uczniów szkół ogólnodostępnych. Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia i zajęć terapeutycznych.

Centrum będzie m.in. prowadzić szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. SCWEW będzie instytucją, której działalność będzie skupiała się na wsparciu szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Centrum w Lublinie będzie także prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie edukacji włączającej oraz współpracę z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia:
Zespołem Poradni nr 3 w Lublinie,
Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
MOPR.

Zespół SCWEW w Lublinie, który będzie realizował zadania wynikające z założeń projektu,
składa się z 11 osób. W  skład zespołu wchodzi lider, 4 ekspertów i 6 koordynatorów.

Leave a comment

Skip to content