W dniach 24 – 28 stycznia 2022 roku odbył się cykl konsultacji eksperckich zespołu SCWEW, w których udział wzięli dyrektorzy szkół ogólnodostępnych i przedszkola objętych wsparciem, specjaliści oraz koordynatorzy edukacji włączającej poszczególnych placówek.

Tematem spotkań było zaprezentowanie harmonogramu działań w okresie 3 stycznia – 31 marca 2022 roku. Harmonogram obejmuje konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów szkół/przedszkola i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW, spotkania dla uczniów i rodziców, wsparcie w opracowywaniu i weryfikowaniu Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zakup sprzętu specjalistycznego zgodnie z potrzebami poszczególnych placówek i uruchomienie wypożyczalni sprzętu.

Na podstawie pogłębionej diagnozy, która wykazała potrzeby szkół dotyczące udzielonego przez SCWEW wsparcia specjalistycznego, zostali wyłonieni specjaliści, których zadaniem jest wspomaganie nauczycieli poszczególnych przedmiotów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w organizacji procesu nauczania w grupie/klasie zróżnicowanej oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Leave a comment

Skip to content